Chinese text computing

Syllable frequencies irrespective of tones 不记声调的音节频率

Jun Da 笪骏 (jda@mtsu.edu)

Last updated: 2010-02-16

Notes

 

1	a	143836	a
2 ai 213586 ai
3 an 418511 an
4 ang 10267 aN
5 ao 60455 au
6 ba 679337 pa
7 bai 349026 pai
8 ban 429225 pan
9 bang 87257 paN
10 bao 620534 pau
11 bei 670092 pi
12 ben 411819 pn
13 beng 12432 pN
14 bi 421278 pi
15 bian 597897 pian
16 biao 320022 piau
17 bie 188222 pi
18 bin 25234 pin
19 bing 533163 piN
20 bo 226232 p
21 bu 2943968 pu
22 ca 15954 tsha
23 cai 427296 tshai
24 can 141816 tshan
25 cang 28725 tshaN
26 cao 84874 tshau
27 ce 128686 tsh
28 cen 1069 tshn
29 ceng 143033 tshN
30 cha 255265 ha
31 chai 7276 hai
32 chan 291680 han
33 chang 849564 haN
34 chao 163164 hau
35 che 166297 h
36 chen 288341 hn
37 cheng 857501 hN
38 chi 312261 h
39 chong 146742 huN
40 chou 85191 hu
41 chu 1221539 hu
42 chuai 1829 huai
43 chuan 280973 huan
44 chuang 125052 huaN
45 chui 32523 hui
46 chun 79748 hun
47 chuo 4140 hu
48 ci 657819 tsh
49 cong 405173 tshuN
50 cou 5544 tshu
51 cu 46527 tshu
52 cuan 5002 tshuan
53 cui 39761 tshui
54 cun 173519 tshun
55 cuo 94761 tshu
56 da 1469164 ta
57 dai 497044 tai
58 dan 700482 tan
59 dang 564806 taN
60 dao 1788900 tau
61 de 8722289 t
62 deng 356833 tN
63 di 1724350 ti
64 dian 575699 tian
65 diao 167083 tiau
66 die 37329 ti
67 ding 521121 tiN
68 diu 11285 tiu
69 dong 723244 tuN
70 dou 541323 tu
71 du 248897 tu
72 duan 247728 tuan
73 dui 870671 tui
74 dun 87900 tun
75 duo 747728 tu
76 e 109896
77 en 37898 n
78 eng 6707 N
79 er 1353892 r
80 fa 1088739 fa
81 fan 459450 fan
82 fang 874075 faN
83 fei 427791 fi
84 fen 566699 fn
85 feng 289836 fN
86 fo 47038 f
87 fou 64772 fu
88 fu 1056555 fu
89 ga 5050 ka
90 gai 335105 kai
91 gan 426276 kan
92 gang 140899 kaN
93 gao 475204 kau
94 ge 1748292 k
95 gei 217815 ki
96 gen 196736 kn
97 geng 202642 kN
98 gong 1072260 kuN
99 gou 229650 ku
100 gu 432908 ku
101 gua 43244 kua
102 guai 55710 kuai
103 guan 788407 kuan
104 guang 238613 kuaN
105 gui 280303 kui
106 gun 18003 kun
107 guo 1841775 ku
108 ha 52475 xa
109 hai 779180 xai
110 han 203571 xan
111 hang 51372 xaN
112 hao 573206 xau
113 he 1635213 x
114 hei 84324 xi
115 hen 321875 xn
116 heng 58378 xN
117 hong 149967 xuN
118 hou 749405 xu
119 hu 471675 xu
120 hua 807991 xua
121 huai 97699 xuai
122 huan 232948 xuan
123 huang 184840 xuaN
124 hui 1181130 xui
125 hun 96486 xun
126 huo 712024 xu
127 ji 2977951 tsi
128 jia 1051033 tsia
129 jian 1451889 tsian
130 jiang 511050 tsiaN
131 jiao 703885 tsiau
132 jie 1109315 tsi
133 jin 1163074 tsin
134 jing 1186243 tsiN
135 jiong 4019 tsiuN
136 jiu 1166024 tsiu
137 ju 685312 tsy
138 juan 51759 tsyan
139 jue 384873 tsy
140 jun 463498 tsuin
141 ka 60440 kha
142 kai 398586 khai
143 kan 469240 khan
144 kang 91959 khaN
145 kao 130219 khau
146 ke 1254178 kh
147 ken 47955 khn
148 keng 6954 khN
149 kong 260769 khuN
150 kou 208960 khu
151 ku 132880 khu
152 kua 19956 khua
153 kuai 163050 khuai
154 kuan 67005 khuan
155 kuang 153891 khuaN
156 kui 35822 khui
157 kun 53949 khun
158 kuo 81713 khu
159 la 183642 la
160 lai 1118779 lai
161 lan 142369 lan
162 lang 73480 laN
163 lao 299072 lau
164 le 2226721 l
165 lei 238732 li
166 leng 62152 lN
167 li 2308041 li
168 lian 389564 lian
169 liang 639396 liaN
170 liao 130518 liau
171 lie 165597 li
172 lin 192140 lin
173 ling 457865 liN
174 liu 351731 liu
175 long 94753 luN
176 lou 52042 lu
177 lu 362789 lu
178 lü 276875 ly
179 luan 55675 luan
180 lüe 61411 ly
181 lun 264565 lun
182 luo 281150 lu
183 ma 388106 ma
184 mai 137363 mai
185 man 188310 man
186 mang 65817 maN
187 mao 170048 mau
188 me 480720 (N/A)
189 mei 933373 mi
190 men 1391330 mn
191 meng 132845 mN
192 mi 230299 mi
193 mian 503878 mian
194 miao 68770 miau
195 mie 37465 mi
196 min 354208 min
197 ming 696618 miN
198 miu 4290 miu
199 mo 273029 m
200 mou 116225 mu
201 mu 408250 mu
202 na 831925 na
203 nai 69877 nai
204 nan 356362 nan
205 nang 6709 naN
206 nao 93398 nau
207 ne 112185 n
208 nei 231331 ni
209 nen 3707 mn
210 neng 665358 nN
211 ni 812061 ni
212 nian 695312 nian
213 niang 40907 niaN
214 niao 29319 niau
215 nie 12991 ni
216 nin 51094 nin
217 ning 44017 niN
218 niu 52960 niu
219 nong 131225 nuN
220 nu 67922 nu
221 nü 185188 ny
222 nuan 9762 nuan
223 nüe 2979 ny
224 nuo 40022 nu
225 o 4582 (N/A)
226 ou 64452 u
227 pa 96735 pha
228 pai 177618 phai
229 pan 108530 phan
230 pang 57763 phaN
231 pao 99236 phau
232 pei 114110 phi
233 pen 16807 phn
234 peng 102631 phN
235 pi 376008 phi
236 pian 158598 phian
237 piao 63377 phiau
238 pie 5059 phi
239 pin 184837 phin
240 ping 281773 phiN
241 po 176842 ph
242 pou 3767 phu
243 pu 138110 phu
244 qi 1765121 tshi
245 qia 21271 tshia
246 qian 638821 tshian
247 qiang 232291 tshiaN
248 qiao 105464 tshiau
249 qie 287521 tshi
250 qin 199822 tshin
251 qing 774492 tshiN
252 qiong 23167 tshiuN
253 qiu 244599 tshiu
254 qu 884073 tshy
255 quan 503025 tshyan
256 que 321359 tshy
257 qun 74521 tshuin
258 ran 549902 ran
259 rang 136101 raN
260 rao 33503 rau
261 re 72069 r
262 ren 2318926 rn
263 reng 75535 rN
264 ri 363763 r
265 rong 164398 ruN
266 rou 45636 ru
267 ru 669787 ru
268 ruan 30350 ruan
269 rui 28898 rui
270 run 16922 run
271 ruo 89865 ru
272 sa 48768 sa
273 sai 55584 sai
274 san 349119 san
275 sang 32783 saN
276 sao 27351 sau
277 se 155077 s
278 sen 29533 sn
279 seng 6920 sN
280 sha 147176 a
281 shai 4290 ai
282 shan 284678 an
283 shang 1292610 aN
284 shao 256246 au
285 she 433892
286 shei 61528 i
287 shen 1006355 n
288 sheng 1150523 N
289 shi 7050291
290 shou 803601 u
291 shu 867809 u
292 shua 13882 ua
293 shuai 26859 uai
294 shuan 3605 uan
295 shuang 76927 uaN
296 shui 277968 ui
297 shun 42354 un
298 shuo 884288 u
299 si 1055744 s
300 song 152392 suN
301 sou 29413 su
302 su 318074 su
303 suan 121239 suan
304 sui 243720 sui
305 sun 69029 sun
306 suo 604505 su
307 ta 2376365 tha
308 tai 412339 thai
309 tan 224714 than
310 tang 122309 thaN
311 tao 147601 thau
312 te 239091 th
313 teng 27136 thN
314 ti 724525 thi
315 tian 489761 thian
316 tiao 242251 thiau
317 tie 62877 thi
318 ting 314552 thiN
319 tong 909188 thuN
320 tou 400461 thu
321 tu 341681 thu
322 tuan 104151 thuan
323 tui 154449 thui
324 tun 14204 thun
325 tuo 121320 thu
326 wa 48764 ua
327 wai 300896 uai
328 wan 452252 uan
329 wang 545917 uaN
330 wei 2092014 ui
331 wen 695970 un
332 weng 8702 uN
333 wo 1749745 u
334 wu 1372087 u
335 xi 1082565 si
336 xia 734342 sia
337 xian 1167460 sian
338 xiang 1575940 siaN
339 xiao 868443 siau
340 xie 686105 si
341 xin 918778 sin
342 xing 1359245 siN
343 xiong 104841 siuN
344 xiu 129816 siu
345 xu 570666 sy
346 xuan 195599 syan
347 xue 572292 sy
348 xun 169768 suin
349 ya 289491 ia
350 yan 791181 ian
351 yang 698164 iaN
352 yao 988311 iau
353 ye 1240777 i
354 yi 5869055 i
355 yin 750738 in
356 ying 698618 iN
357 yo 3635 (N/A)
358 yong 652185 iuN
359 you 2746758 iu
360 yu 1713834 y
361 yuan 1024450 yan
362 yue 491401 y
363 yun 219022 uin
364 za 44146 tsa
365 zai 2252027 tsai
366 zan 60431 tsan
367 zang 55933 tsaN
368 zao 272008 tsau
369 ze 293345 ts
370 zei 7045 tsi
371 zen 112294 tsn
372 zeng 103042 tsN
373 zha 68234 a
374 zhai 50407 ai
375 zhan 584585 an
376 zhang 341340 aN
377 zhao 289937 au
378 zhe 2602857
379 zhen 418098 n
380 zheng 983292 N
381 zhi 3185308
382 zhong 2141356 uN
383 zhou 239028 u
384 zhu 958453 u
385 zhua 36094 ua
386 zhuai 1396 uai
387 zhuan 215756 uan
388 zhuang 220567 uaN
389 zhui 59572 ui
390 zhun 113877 un
391 zhuo 51036 u
392 zi 1589345 ts
393 zong 271651 tsuN
394 zou 208069 tsu
395 zu 344981 tsu
396 zuan 10064 tsuan
397 zui 392734 tsui
398 zun 36597 tsun
399 zuo 893830 tsu